TOUCH ONLINE

2ND ANNIVERSARY

register online

ระยะเวลาลงทะเบียน
เริ่มลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น.

*ผู้เล่นที่ใช้ไอดีเฟสบุ้คสำหรับเข้าเล่นเกม กรุณาเตรียมจดไอดีของท่านมาให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนหน้างานในวันที่ 12 มีนาคม 2559
**ผู้เล่นสามารถเช็คไอดีเฟสบุ้คของตัวเองได้ที่ https://www.mygame.in.th/play
***กรุณาอย่าเปลี่ยนชื่อตัวละครในเกมจนกว่าจะได้รับไอเทม
****สงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน 1 ท่าน ต่อ 1 ไอดีเท่านั้น